advies Deetman/Mans

uit rapport rekenkamer Rotterdam  https://rekenkamer.rotterdam.nl/app/uploads/2014/12/R.O.12.07-opzet-NPRZ.pdf

Het team Deetman/Mans kwam in zijn analyse van de problemen op Zuid van begin 2011 tot een drietal constateringen.

Een eerste betrof het feit dat er niet genoeg samenhang en prioritering te ontdekken was in de veelheid aan initiatieven en projecten die op Zuid werden uitgevoerd.

Ten tweede constateerde het team Deetman/Mans dat het dikwijls ontbrak aan iemand met voldoende gezag en de volmacht om handelend op te treden in projecten of in een gebied.

Ten derde constateerde het team dat de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij het komen tot oplossingen voor de problemen in de wijken op Zuid moest worden verbeterd.

In relatie tot deze constateringen gaf het team Deetman/Mans de volgende verbeterpunten mee voor de aanpak van de problematiek op Zuid:

1 Het belang van een gedeelde visie voor de ontwikkeling van Zuid.

2 Het realiseren van voldoende doorzettingsmacht in de wijken op Zuid.

3 Het betrekken van bewoners en ondernemers bij de ontwikkeling op wijkniveau.

 

Naast de verbeterpunten heeft het team Deetman/Mans de volgende acht perspectieven voor substantiële doorbraken geformuleerd:

1 wegwerken taalachterstanden;

2 ontwikkelen doorlopende leerlijnen;

3 ontwikkelen ‘soft skills’ beroepsbevolking;

4 stimuleren bedrijvigheid in de wijk;

5 concretiseren nieuwe economische dragers;

6 onderhouden basisniveau ‘schoon, heel en veilig’;

7 verbeteren kwaliteit particulier woningbezit;

8 herstructurering deel van de particuliere woningvoorraad.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

In het nationaal programma is als richtpunt gekozen dat Rotterdam Zuid in 2030 op hetzelfde niveau scoort als het gemiddelde van de vier grote steden (G4). Als tussenstap naar het realiseren van dit richtpunt is het perspectief geformuleerd dat 4 onderzoek NPRZ Rotterdam Zuid in 2020 het gemiddelde niveau van Rotterdam haalt. 

opzet onderzoek NPRZ